Perspectief in uw carrière en inkomen                                                     bel ons: 06 - 172 86 698     

UW PRIVACY IS ONZE ZORG


Zeker in de dienstverlening van JIJENWIJ is de privacy van onze huidige en toekomstige klanten een groot goed. Op deze uitgebreide pagina kunt u twee dingen in het kader van persoonlijke gegevensbescherming lezen:

  1. Hoe wij de AVG wetgeving borgen (onze AVG compliancy systematiek). U kunt ons reglement ook hier downloaden.
  2. Hoe wij omgaan met onze digitale communicatiekanalen (onze gedragscode)

DEEL I : AVG compliancy systematiek


JIJENWIJ is een bedrijvengroep actief op het gebied van geldzaken, arbeidsmarktre-integratie en medische en paramedische behandelingen. Wij zijn gevestigd aan de Gyroscoopweg 146, 1042 AZ te Amsterdam en telefonisch bereikbaar onder nummer 020-671 4040. Ons centrale emailadres is info@jijenwij.nl.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
De AVG is de Nederlandse variant van de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe wet voor gegevensbescherming die geldt binnen de hele Europese Unie (EU). Deze nieuwe Europese verordening komt in de plaats van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet komt per 25 mei 2018 dan ook te vervallen.

JIJENWIJ wil goed en volledig voldoen aan de nieuwe privacy beschermingsregels. Onze bedrijfsonderdelen verwerken immers persoonsgegevens voor financiële, arbeidsmarkt gerelateerde, medische en paramedische doeleinden. Door de toepassing van adequate beveiliging op onze systemen en netwerken, draagt JIJENWIJ zorg voor een veilige opslag en verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen en verwerkt. Zij zijn alleen in te zien door daartoe geautoriseerde medewerkers van onze afzonderlijke bedrijfsonderdelen.

Doeleinden gegevensverwerking en duur opslag

De verschillende bedrijfsonderdelen van JIJENWIJ zijn wettelijk verplicht tal van persoonsgegevens te verwerken. Zonder het verwerken van die gegevens kunnen wij ons werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn.

JIJENWIJ Geldadvies (geld@jijenwij.nl) adviseert zijn cliënten over alle mogelijke financiële zaken, zoals hypotheken, leningen en budgetbeheer. Om dat goed te kunnen doen hebben onze adviseurs verschillende persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens worden verwerkt met als doel u zo goed mogelijk van financieel advies te voorzien. Als we ons advies hebben uitgebracht, leidt dat er meestal toe dat u ons opdracht geeft te bemiddelen voor een bepaald financieel product.

De persoonsgegevens die we daarvoor van u hebben gekregen, verwerken we langdurig in ons klantmanagementsysteem. De duur van deze verwerking wordt wettelijk bepaald.
Zolang wij uw dossier in beheer hebben, zijn wij verplicht uw gegevens te bewaren.

JIJENWIJ Werk (werk@jijenwij.nl) begeleidt in opdracht van het UWV, gemeentelijke sociale diensten of bedrijven mensen die op zoek zijn naar werk of naar een nieuwe functie en bemiddelt hen bij bedrijven. Met dat doel moeten persoonlijke gegevens worden verwerkt die relevant zijn voor een succesvol eindresultaat bij de zoektocht naar werk. Deze gegevens worden in de regel bewaard tot één jaar naar plaatsing van een cliënt bij een nieuwe werkgever.

JIJENWIJ Gezondheid Groepspraktijk (gezondheid@jijenwij.nl) is een holistische praktijk die inspeelt op de medische en paramedische hulpvraag van cliënten, vanuit de reguliere én de complementaire geneeskunde, zoals fysiotherapie, natuurgeneeskunde, psychotherapie en dieetleer. Wij willen multidisciplinair maatwerk leveren om samen met onze cliënten te zoeken naar oplossingen voor hun medische problemen. Hiertoe verwerken we persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het medische en paramedische proces en volgen we het verloop van het klachtenbeeld. Deze gegevens worden verwerkt en bewaard conform de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg.

Rechtsgronden gegevensverwerking

De verschillende bedrijfsonderdelen van JIJENWIJ moeten persoonsgegevens niet alleen verwerken en bewaren op grond van de bepalingen van de AVG, maar ook op grond van de aan hun respectievelijke disciplines verbonden wettelijke regelgeving.

Zo moet JIJENWIJ Geldadvies zich houden aan de Wet Financieel Toezicht (WFT), die precies voorschrijft welke gegevens er in de financiële sector moeten worden verwerkt en hoe lang die moeten worden bewaard. JIJENWIJ Werk verwerkt en bewaart persoonsgegevens op grond van de arbeidsmarkt gerelateerde wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het Arbeidsrecht. Daarnaast gebeurt dit op grond van de voorschriften en bepalingen van overheids- en semi-overheidsorganisaties, zoals gemeenten en het UWV. Deze organisaties zijn op hun beurt ook weer uitvoeders van de wet. JIJENWIJ Gezondheid Groepspraktijk is, naast de AVG, gehouden aan de bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) .

Meestal is er tussen de AVG en de discipline-gebonden regelgeving sprake van een samenloop van regels. Waar die regels van elkaar verschillen, vullen ze elkaar meestal aan. Slechts op een enkel punt kunnen beide wetten van elkaar afwijken.

Functionaris Gegevensbescherming

Omdat JIJENWIJ veel persoonlijke gegevens verwerkt, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen JIJENWIJ toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Zo willen we er voor zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons blijvend optimaal beschermd zijn.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens

Als cliënt van JIJENWIJ heeft u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien, te rectificeren of te laten wissen. Wat dat laatste betreft moet die wens niet indruisen tegen de bepalingen van de betrokken discipline-gebonden wet- en regelgeving.

Toestemmingsverklaring

Als u zich voor de eerste keer als cliënt bij JIJENWIJ aanmeldt, leggen wij u ter ondertekening een verklaring voor waarin u toestemt met het verwerken van uw persoonsgegevens door één van de bedrijfsonderdelen van JIJENWIJ.

In deze Toestemmingsverklaring staat ook waarom wij uw gegevens verwerken, hoe lang we deze bewaren, hoe u ze kunt inzien, hoe u ze kunt wijzigen en hoe en wanneer u ze kunt laten wissen. In de verklaring staat ook wat u moet doen om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens weer in te kunnen trekken.

Klacht indienen

Als u van mening bent dat één van de bedrijfsonderdelen van JIJENWIJ of het bedrijf in algemene zin onzorgvuldig is omgesprongen met je persoonsgegevens, kunt u daarover schriftelijk (via bovenstaand postadres) of per email een klacht indienen bij Pierre Daemen, Functionaris Gegevensbescherming (FG) van JIJENWIJ (fg@jijenwij.nl). Hij zal uw klacht direct in behandeling nemen.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag.

Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u dit precies moet doen.

Privacy statement JIJENWIJ

Versie : 1.2
datum: Maart 2019

Versie 1.1

datum: Augustus 2018


DEEL II: Gedragscode met betrekking tot onze digitale communicatiekanalen


Hier kunt u lezen welke informatie we op onze website verzamelen en hoe we daar vervolgens mee omgaan.

Eigendom

JIJENWIJ is de enige eigenaar van de informatie die vergaard is via onze website(s).

Persoonlijke informatie en contactinformatie

Op diverse plekken op onze website(s) kunt u contact met ons op nemen. Daarbij vragen we om informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer, en email. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om daadwerkelijk contact op te nemen over het onderwerp waarover u wilt worden geïnformeerd.

Surfgedrag op onze website

Door middel van onder meer cookies en server logs, verzamelen we informatie voor generieke statistieken over het bezoek aan en gebruik van onze website(s). Deze informatie wordt gebruikt voor algemene profielen van de bezoekers en gebruikers van onze website(s).

Cookies

Een cookie is een zogenoemde alphanumerieke identifier die via de webbrowser op uw harde schijf wordt geplaatst zodra u op onze website(s) terecht komt. Hierdoor kunnen wij onze online services aan verbeteren; bijvoorbeeld door meer op de persoon gerichte informatie te tonen. Cookies worden ook gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van onze website(s) het meest bezocht worden.

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser.

Server Log Files

Onze website gebruikt log files die niet-persoonlijke informatie bijhouden met betrekking tot web activiteiten, zoals een Internet protocol (IP) adressen, browser type, internet service provider (ISP), besturingssysteem, en het aantal clicks met de muis. Ook dit wordt ingezet ter verbetering van de website(s). De analyses zijn altijd strict anoniem, wij kijken nooit naar het individuele surfgedrag.

Uitwisseling van informatie

Persoonlijke informatie die wij via onze website hebben verkregen zullen wij nooit verkopen, uitlenen of op welke andere manier dan ook openbaar maken aan derde partijen, behalve in de volgende uitzonderingen:

– Wij geven persoonlijke informatie vrij aan iedere rechtmatige partij of rechtsmachtelijke instantie als wij dat van rechtswege verplicht zijn, of als wij geloven dat zo’n actie noodzakelijk is om:

(1) de wet of de rechtelijke zaak te dienen;
(2) onze rechten en bezittingen of dat van onze klanten te beschermen;
(3) fraude te voorkomen;
(4) onrechtmatig gebruik van onze website te melden ter bescherming hiervan; of
(5) om de persoonlijke veiligheid of bezittingen van onze klanten of anderen te beschermen.

Keuze/Opt-out

Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt gebruikt zoals hierboven beschreven, of als u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen, dan kunt u via onderstaand email-adres het verzoek indienen om uit onze databases verwijderd te worden.

Externe schakels

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy methodes die andere websites erop nahouden middels welke jij bij ons bent aanbelandt.

Veiligheid

Onze website maakt gebruik van veiligheidsvoorzieningen om te voorkomen dat anderen uw informatie kunnen gebruiken.Onze servers worden regelmatig voorzien van de meest actuele beveiligingssoftware. Toegang tot deze informatie is strikt beperkt. Personeel en automatiseringspartners van JIJENWIJ worden geacht zich aan de letter van deze privacy verklaring te houden.

Veranderingen in de Privacy Verklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast indien dit nodig mocht zijn om het actueel te houden (zie verder onder “versiebeheer” hieronder).

Contact Informatie
Bij vragen kunt u via het volgende e-mail adres contact met ons opnemen:

info@jijenwij.nl

Versiebeheer:
Ingangsdatum: 4 April 2008
Revisiedatum: 8 Juli 2008, 22 april 2009, 27 september 2011, augustus 2016, mei 2018, augustus 2018

© 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2018